INTEC IndustriŽle Geluidbeheersing
Werken aan stilte met een optimale kwaliteit


Nagalmverbetering

Algemeen

Bij de bouw van bedrijfsruimten wordt meestal gebruik gemaakt van akoestisch harde materialen. Wanneer geluidsproducerende machines in dergelijke ruimten staan opgesteld, danwel geluidsproducerende werkzaamheden worden uitgevoerd (hetgeen veelal het geval is) hebben die bouwmaterialen het nadeel dat geluidsenergie daardoor overmatig wordt gereflecteerd. Anders gezegd: deze materialen hebben een te gering absorberend vermogen, waardoor geproduceerd geluid te langzaam "uitsterft".

Als maatstaf voor de reflectie van een ruimte wordt de nagalmtijd gehanteerd. Dat is de tijd, gemeten in seconden, die een geproduceerd geluid nodig heeft om 60 dB in sterkte af te nemen. Een te groot reflectievermogen levert dus een lange nagalmtijd op.

 Dit fysisch verschijnsel levert de volgende problemen op:

Het geluidenergieniveau neemt in de ruimte toe. Deze toename is meetbaar in het zgn. nagalmveld. In bovenstaande figuur wordt dit geÔllustreerd. Dicht bij een geluidsbron neemt het geluidsniveau met 6 dB per afstandsverdubbeling af, dit is het directe geluidveld. Vanaf een zekere afstand vindt echter geen afname meer plaats, daar bevinden we ons in het zgn. nagalmveld.

Naarmate het reflecterend vermogen van een ruimte groter is zal de geluidbelasting in dit nagalmveld ook groter zijn. De grens tussen direct- en nagalmveld wordt de galmstraal genoemd. Deze galm-straal ligt dichter bij de bron naarmate de ruimte akoestisch harder is. In de praktijk ligt de galmstraal meestal tussen 1 en 2 m van de bron, maar kortere afstanden komen zeker ook voor.

Staan veel machines in een ruimte dan kan de geluidbelasting bij een bedieningsman mede bepaald worden door het galmveld van de overige bronnen. In die gevallen kan een geluidsreductie worden verkregen bij de bron door het verbeteren van de nagalm in de ruimte.

Doordat het geluid alzijdig onverminderd wordt weerkaatst ontstaat een sterk diffuus geluidsbeeld. In een normale situatie kan de mens met beide oren tezamen de plaats van een geluid bepalen door een sterkteverschil op beide oren afzonderlijk. Bij een lange nagalmtijd is deze oriŽntatie niet meer mogelijk, het geluid lijkt van alle kanten tegelijk te komen. Dit leidt tot desoriŽntatie en daardoor tot een onaangenaam gevoel, ook al kan men de oorzaak van het gevoel niet beschrijven. In uitzonderlijke gevallen kan het zelfs gevaarlijk zijn, aangezien men bij ongevallen of noodsignalen niet weet in welke richting men moet reageren.

Een nevengevolg van beide voorgaande problemen is een snel optredende vermoeidheid, die weer tot verlies van concentratie leidt. Onnodig ziekteverzuim en productie-uitval zijn daarvan vaak het gevolg, waarbij men zich zelden de oorzaak realiseert. Onbehagen, snel optredende vermoeidheid, concentratieverlies, productieverlies, hoger ziekteverzuim dan nodig, te hoge geluidbelasting. Allemaal zaken die kunnen worden verbeterd door het realiseren van voldoende absorptie.

Verbetering van de nagalmtijd levert een geluidsreductie in het nagalmveld op van 3 tot 5 dB(A) en in uitzonderlijke gevallen zelfs veel meer. Nog belangrijker is het herstel van het oriŽntatievermogen bij het personeel en het minder snel optreden van vermoeidheid, welke verschijnselen over het algemeen dan ook het hoogst worden gewaardeerd je "hoort" de verbetering.


 

Bij het verbeteren van de nagalmtijd gelden twee randvoorwaarden:

  1. Afhankelijk van volume en gebruikstoepassing geldt voor een ruimte een minimale nagalmtijd waarbij de ruimte akoestisch "normaal" is. Een kathedraal heeft nu eenmaal een langere nagalmtijd nodig dan een woonkamer. Een verbetering tot onder dat punt zou de ruimte te "dood" maken, hetgeen net zo onaangenaam is als te hard.
  2. Omdat het effect van absorptiemateriaal op de nagalmtijd logaritmisch is neemt de effectiviteit van het materiaal logaritmisch af. Populair gezegd: de eerste vierkante meters doen het meest, de laatste het minst. Toevoegen van een te grote hoeveelheid materiaal zou ook om die reden technisch niet zinvol en economisch dus onverantwoord zijn.

Wij beschikken over zelf ontwikkelde rekenprogramma's om voor iedere ruimte de noodzakelijke complexe berekeningen te kunnen maken waarmee het optimum van een maatregel wordt vastgesteld. Het vooraf berekende resultaat wordt dan ook altijd gegarandeerd, terwijl de afnemer er zeker van kan zijn dat dit tegen de geringst mogelijke kosten geschiedt.

De mogelijkheden:

Een verbetering van de nagalmtijd wordt altijd bewerkstelligd door het toevoegen aan de ruimte van voldoende materiaal met een hoogabsorberende vermogen. Aard en gebruiksnut van de ruimte bepalen de mogelijkheden waarmee het materiaal kan worden aangebracht:

In kantoor en verblijfsruimten

Hier kan het materiaal worden aangebracht in de vorm van (scherm)wanden, maar ook via een verlaagd plafond waarin de gewone plafondtegels vervangen worden door speciale geluidsabsorberende platen met dezelfde afmetingen.De afwerking en eventuele kleurstelling wordt geheel door de afnemer of gebruiker bepaalt. Het is mogelijk om in samenwerking met de (binnenhuis)architect een speciale vormgeving ontwikkelen. Integreren van verlichting en/of luchtbehandeling behoort eveneens tot de mogelijkheden.In industriŽle ruimten

Het aanbrengen van een (verlaagd) akoestisch plafond is hier nooit aan te raden. Enerzijds omdat dit veelal zal leiden tot ongewenste condensvorming tussen plafond en dak, anderzijds omdat lichtstraten moeten worden vrijgelaten en vaak rekening gehouden moet worden met sprinklerinstallaties. Het kan zelfs zijn dat de ruimtelijke verhoudingen een dergelijke oplossing weinig effectief doen zijn, zoals bij naar verhouding hoge hallen. Het kan zijn dat een combinatie van wand en plafondabsorptie noodzakelijk is om een optimaal resultaat te bereiken. Dit kunnen de ingenieurs van De Moed BV via berekening vaststellen en wordt altijd in het advies aangegeven.

Bij wandabsorptie worden in industriŽle ruimten eisen gesteld aan stevigheid. We hebben hiervoor een cassette ontwikkeld, die bestaat uit een speciale tot wandpaneel gezette geperforeerde verzinkte plaat waarbinnen minerale wol is aangebracht met een hoge absorptiefactor over een breed frequentiegebied.Deze cassettes kunnen met behulp van Z-profielen tegen de wand worden bevestigd. Op grotere hoogte in de ruimte wordt de geperforeerde plaat veelal weggelaten, waarmee kosten worden bespaard. De obsorptieplaat wordt dan in ieder geval wel voorzien van een afdekvlies. Indien gewenst kan een cassette uitwendig gespoten worden in een door de afnemer te bepalen ralkleur.Bij het aanbrengen van plafondabsorptie wordt gebruik gemaakt van de baffle. Deze bestaat in essentie uit een plaat minerale wol met een hoge absorptiecoŽfficiŽnt over een breed frequentiespectrum. Deze plaat wordt voorzien van een afdekvlies en eventueel een kader.

De baffle kan worden afgehangen onder het plafond, waarvoor verschillende methoden beschikbaar zijn, afhankelijk van het gekozen baffle-type en de mogelijkheden die de ruimte biedt. De Moed adviseert, steunend op een grote ervaring, welk systeem in een gegeven situatie het best kan worden toegepast. Omdat de baffle geluidstechnisch gelijkwaardig zijn wordt de keuze van het type door de afnemer bepaald op basis van kosten en esthetica.

De volgende mogelijkheden worden geboden:

Ingesealde baffle

Deze bestaat uit de minerale wolplaat, ingeseald in een dunne polyethyleenfolie. Deze folie beÔnvloedt de absorberende werking in zeer geringe mate. De afmetingen zijn 1000 x 600 x 80 mm en het eigengewicht bedraagt ca. 2 kg. Het is de goedkoopste baffle, die echter alleen wordt toegepast op plaatsen waar nagenoeg geen esthetische eisen worden gesteld en alleen techniek telt.

Baffle met tweezijdig kader

De minerale wolplaat is hierbij voorzien van een naturelkleurig mineraal vlies op de zijvlakken en de onderrand. De kopse kanten worden ingevat in een aluminium kader. De afmetingen zijn 1200 x 600 x 50 mm en het eigengewicht bedraagt ca. 2,5 kg. Deze baffle wordt toegepast waar ook eisen aan het aanzicht worden gesteld.

Baffle met vierzijdig kader

Evenals de baffle met tweezijdig kader wordt de minerale wolplaat op de zijvlakken voorzien van een naturelkleurig mineraal vlies. Hier wordt echter aan vier kanten een kader aangebracht, dat bovendien vervaardigd wordt van gemoffeld plaatstaal. De afmetingen zijn 1200 x 600 x 50 mm en het eigengewicht bedraagt ca. 3,5 kg. Deze baffle wordt alleen toegepast indien zeer hoge esthetische eisen worden gesteld. Minerale wol is kiem en rotvrij en niet brandbaar volgens NEN 3881, klasse 1.
Tenslotte wordt nog een speciale variant geboden, die kan worden toegepast in vochtige ruimten danwel wanneer de baffle voorzien moet worden van reclameopdruk:

 Kunststof baffle

Een kunststof baffle is op basis van een melamine-hars vervaardigde. Deze baffle paart een hoog absorberend vermogen aan een strak en fraai uiterlijk. De basiskleur is wit. In overleg met de afnemer kunnen de grote vlakken worden voorzien van reclamebedrukking, hetgeen interessant kan zijn in bijv. zwembaden of sporthallen.De afmetingen bedragen 1100 x 625 x 50 mm of 1250 x 550 x 50 mm en het eigen-gewicht bedraagt ca. 1,4 kg. Het materiaal is moeilijk brandbaar vlg. DIN 4102, klasse B-1.


[Wat en wie is INTEC IndustriŽle Geluidbeheersing]

[Coulissendempers] [Ronde dempers] [Speciale dempers]

[Geluidschermen] [Personencabines] [Audiocabines]

[Silvent©] [Baffles]